Zebranie Wiejskie 27.02.2019 (środa) o godzinie 18.00

W dniu 27.02.2019 r (środa) o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie Wiejskie w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

1) otwarcie zebrania
2) wybór przewodniczącego zebrania
3) wybór protokolanta
4) sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję
5) dyskusja nad sprawozdaniem
6) wybory Sołtysa


a) powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
c) autoprezentacja kandydatów
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) ustalenie wyników wyborów
f) ogłoszenie wyników wyborów
g) sporządzenie protokołu wyborów


7) Wybory Rady Sołeckiej


a) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej
b) powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej
c) zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej
d) autoprezentacja kandydatów
e) przeprowadzenie tajnego głosowania
f) ustalenie wyników wyborów
g) ogłoszenie wyników wyborów
h) sporządzenie protokołu wyborów

8) Wolne głosy i wnioski
9) Zakończenie zebrania.

W związku z kampanią propagowania na rzecz obniżania emisji szkodliwych substancji w piecach zasilanych paliwami stałymi 30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zebrania wiejskiego tj. o godzinie 17:30 przeprowadzone zostaną praktyczne pokazy bezpiecznego i zgodnego z zasadami ekologii użytkowania domowych urządzeń grzewczych, w tym propagowania metody górnego spalania w piecach domowych, która przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji.