ZEBRANIE WIEJSKIE

Dobieżyn, dnia 15 mara 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy
sołectwa Dobieżyn

 

 

 

K O M U N I K A T

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Dobieżyn oraz wyznaczenia miejsca i terminu jego odbycia

Na podstawie § 11 i § 13 Uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobieżyn

z w o ł u j ę

 

zebranie wiejskie sołectwa Dobieżyn i wyznaczam termin jego odbycia na dzień 25 marca 2024 r. (poniedziałek) na godzinę 19.00 w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie

Zebranie Wiejskie jest ważne:

  1. w I terminie – jeżeli o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zebrania uczestniczy co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania,
  2. w II terminie – po 15 minutach od I terminu bez względu na liczbę uczestników.

Proponowany porządek zebrania wiejskiego obejmuje:

  • otwarcie zebrania,
  • wybór protokolanta,
  • sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za poprzedni rok,
  • dyskusja nad sprawozdaniem,
  • sprawy bieżące,
  • wolne głosy i wnioski
  • zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Sołtys Wsi Dobieżyn

/-/ Bartosz Budych